:: (ตัวอย่าง)คำไว้อาลัย 

- ตัวอย่าง -

คำไว้อาลัย

ในการพระราชทานเพลิงศพ...............................................

 

เรียน ท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

       ณ เบื้องหน้าแห่งท่านทั้งหลาย บนเมรุนั้น คือ ร่างที่นอนสงบนิ่งปราศจากวิญญาณ ของ ยศ , ชื่อ , สกุล....................................................ซึ่งได้ถึงแก่กรรมด้วยโรค.................................เมื่อวันที่............เดือน...........................พ.ศ...............เวลา...............นาฬิกา ณ ร.พ............................สิริอายุรวม...........ปี และก่อนที่ร่างของ ยศ , ชื่อ , สกุล.......................................................จะได้รับการพระราชทานเพลิงกระผม.....................................................ขอนำชีวประวัติของ ยศ , ชื่อ , สกุล

..................................................................มาเรียนให้ท่านทั้งหลายได้กรุณาทราบโดยสังเขป ดังนี้

ชีวิตครอบครัว

       ยศ , ชื่อ , สกุล............................................เกิดเมื่อวันที่.............เดือน.........................พ.ศ..............บ้านเลขที่................ตำบล.........................อำเภอ.........................จังหวัด........................เป็นบุตรคนที่................ของคุณพ่อ..........................และคุณแม่.......................................มีพี่น้องรวม

.....................คน คือ

๑.................................................................

๒................................................................

๓................................................................

ชีวิตการศึกษา

       ยศ , ชื่อ , สกุล..............................................ได้รับการศึกษา........................................

............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ชีวิตการสมรส

       ยศ , ชื่อ , สกุล..............................................ได้สมรสกับนางสาว................................มีบุตรและธิดา รวม....................คน คือ

๑.................................................................

๒................................................................

๓................................................................

ชีวิตรับราชการ

       ยศ , ชื่อ , สกุล..........................................................ได้เข้ารับราชการ โดยได้รับการบรรจุเป็น.........................................เมื่อวันที่.............เดือน...............................พ.ศ............................

ยศทางการทหาร

๑. เป็นว่าที่.........................................................เมื่อ....................................................

๒. ......................................................................เมื่อ...................................................

๓. ......................................................................เมื่อ...................................................

 

ตำแหน่งหน้าที่ราชการ

๑. ................................................................................................................................

๒. ...............................................................................................................................

๓. ...............................................................................................................................

๔. ...............................................................................................................................

       ตลอดเวลาที่รับราชการ ยศ , ชื่อ , สกุล........................................................................ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติเรียบร้อย จึงเป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ตลอดทั้งญาติมิตรทุกคน

การจากไปของ.........................................................ในครั้งนี้ นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจต่อครอบครัว ญาติมิตร ผู้บังคับบัญชา ตลอดทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

       ขอกุศลกรรม ความดีงามทั้งมวลที่...............................................................ได้กระทำและสร้างสมไว้ในภพนี้ อีกทั้ง อานุภาพแห่งผลบุญที่ครอบครัว ญาติมิตร ตลอดจนผู้ที่รักใคร่นับถือ ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ จึงเป็นพลวปัจจัยเกื้อหนุนให้บังเกิดพลานุภาพบันดาลให้ดวงวิญญาณของ.......................................จงประสพสุคติในสัมปรายภพตลอดชั่วกาลนานเทอญ

 

************

 PDF file

               

แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
โทร 0-2534-3815,16,18