:: ขอพระราชทานเพลิง 

การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

ขอพระราชทานเพลิง หีบเพลิง

  ๑. การขอพระราชทางน้ำหลวง ขอพระราชทานเพลิงหลวง หีบเพลิง ผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานน้ำหลวง เพลิงหลวง และหีบเพลิง ต้องมีตำแหน่งชั้นและยศ ดังต่อไปนี้

    ๑.๑ พระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น “ พระครูสัญญาบัตร ” ขึ้นไป

    ๑.๒ พระราชวงศ์ ตั้งแต่ชั้น “ หม่อมเจ้า ” ขึ้นไป

    ๑.๓ ผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์

    ๑.๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นตรี ขึ้นไป

    ๑.๕ ข้าราชการฝ่ายทหาร ตำรวจ ชั้นยศร้อยตรี ขึ้นไป

    ๑.๖ พนักงานเทศบาลตรี ขึ้นไป

    ๑.๗ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ “ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ” (บ.ม.) ขึ้นไป

    ๑.๘ ผู้มีเกียติได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญ “ จุลจอมเกล้า ” (จ.จ) หรือ “ ตราสืบตระกูล ” (ต.จ.) ขึ้นไป

    ๑.๙ ผู้มีเกียติได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ รัตนาภรณ์ ” รัชกาลปัจจุบัน

    ๑.๑๐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาลที่ถึงแก่กรรมในขณะดำรงตำแหน่ง

    ๑.๑๑ รัฐมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมในขณะดำรงตำแหน่ง

    ๑.๑๒ ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพิเศษ

หมายเหตุ การขอพระราชทานเพลิงขอโดยผ่านกระทรวงเจ้าสังกัด ข้าราชการทหารอากาศขอได้ที่กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

 

  ๒. การขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ

ผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาในการขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษควรอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้

    ๒.๑ ผู้ที่อยู่ในราชสกุล ชั้นหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวง

    ๒.๒ พระสงฆ์ที่พระราชาคณะพิจารณาขอพระราชทานให้

    ๒.๓ พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง

    ๒.๔ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจี เหรียญกล้าหาญและเหรียญชัยสมรภูมิ

    ๒.๕ ผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ เช่น ศิลปินแห่งชาติ นักกีฬาระดับชาติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ อดีตสมาชิกสภาจังหวัด หรืออดีตสมาชิกสภาเทศบาล

    ๒.๖ ผู้ทำคุณประโยชน์ เช่น บริจาคร่างกาย หรืออวัยวะ

    ๒.๗ บิดา มารดา ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับ ๖ หรือเทียบเท่าขึ้นไป

    ๒.๘ บิดา มารดา ของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ ตริตาภรณ์ช้างเผือก ” (ต.ช.) ขึ้นไป

    ๒.๙ บิดา มารดา ของพระสมณศักดิ์ ตั่งแต่ชั้น “ พระครูสัญญาบัตร ” ขึ้นไป

หมายเหตุ ๑. การขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ ขอโดยติดต่อที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวัง

    ๒. บุคคลผู้ที่ทำลายชีพตนเองไม่พระราชทานเพลิงศพ และเครื่องประกอบ เกียรติยศ

******************************

 PDF file

               

แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
โทร 0-2534-3815,16,18